КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Като лидер в търговията на дребно на пътнически локации, обслужващ стотици хиляди пътници всеки ден, трябва да адаптираме начина си на работа, за да превърнем бизнеса си в една по-устойчива индустрия. 

Нашата стратегия за корпоративна социална отговорност, PEPS (Planet.Ethics.People.Social), е съобразена с глобалните предизвикателства, пред които е изправена индустрията за търговия на дребно и е в основата на нашата политика и вземане на решения.

През 2021 г., създадохме амбициозен план за по-бързо намаляване на нашето въздействие върху околната среда и за по-голямо положително въздействие върху общностите, които обслужваме. Поставихме ясни цели за измерване на постигнатия напредък спрямо изпълнението на поетите ангажименти. Те са напълно съобразени с нуждите и очакванията на заинтересованите страни и ще бъдат наблюдавани и съобщавани на годишна база. Нашият план за КСО е базиран на 4 стълба, подкрепени от 12 сериозни ангажимента, като всички те са свързани с една или повече от целите на ООН за устойчиво развитие.

В корпоративната ни брошура може да намерите повече информация.

Нашата амбиция е ясна: да играем водеща роля в прехода на индустрията с търговия на дребно към по-устойчив модел.

Планетата

Ние намаляваме негативното въздействие върху околната среда, резултат от нашите действия, като си сътрудничим, когато е възможно, с наемодатели, брандове и доставчици, за да постигнем амбициозни цели в индустрията.

За да намалим отпечатъка си върху околната среда и да увеличим устойчивостта на нашите действия, ние се ангажираме с:

 • Намаляване на въглеродните емисии, което допринася за амбициозните цели на индустрията;
 • Намаляване на отпадъците;
 • Насърчаване употребата на еко опаковки и материали за еднократна употреба.

Нашите цели за 2025 г.:

 • 100% от страните да имат системи за измерване на отпадъците и инициативи за намаляване на отпадъците;
 • 100% от страните да преминат към употребата на еко консумативи. 

Етиката

Ние насърчаваме етичните бизнес практики и подкрепяме брандове и партньори, които допринасят за отговорното отношение.

За да демонстрираме най-високи етични стандарти, ние се ангажираме с:

 • Разработване на местни източници на храни и продукти;  
 • Насърчаване употребата на био продукти и съставки;
 • Прилагане на етично поведение.

Нашите цели за 2025 г.:

 • 100% от доставчиците да подпишат нашата харта за корпоративна социална отговорност;
 • 100% от новите служители и рисковите групи да получат обучение за борба с подкупите. 

Хората

Ние предлагаме на нашите служители приобщаваща и стимулираща работна среда, в която всеки може да процъфтява.

Поставяме хората в сърцето на нашата стратегия и искаме да бъдем признати за най-атрактивния работодател в индустрията за търговия на дребно на пътнически локации. Ние се ангажираме с:

 • Осигуряване на сигурност и благополучие на работното място;
 • Насърчаване на ангажираността на служителите;
 • Насърчаване на разнообразието и равни възможности за всички. 

Нашите цели за 2025 г.:

 • Баланс между половете: 50-50 в ръководните екипи;
 • 100% от мениджърите да получат обучение за многообразие и приобщаване.

 

Социалността

Ние използваме нашите глобални възможности, за да обслужваме най-добре местните общности, където и да работим.

Ние се ангажираме с: 

 • Подкрепа на местните общности;
 • Насърчаване и улесняване на доброволчеството;
 • Използване на нашата мрежа за дарения.

Цели за 2025 г.: 

 • 0,5% от печалбата преди лихви и данъци (EBIT) да се даряват;
 • 100% от страните да разработят инициативи в подкрепа на местните общности. 

През 2020 и 2021 г. в България организирахме благотворителни акции в помощ на българските медици, борещи се ежедневно с Covid-19.

През 2019 г. българското дружество подготви и проведе Благотворителен Коледен базар в помощ на деца с увреждания – бяха събрани 12 164,17 лв. 

От 2017г. в участваме в кампания, свързана с набирането на средства чрез събиране на пластмасови капачки в част от търговските обекти на компанията. Целта е да се подкрепят дейности, които помагат на животни, пострадали от насилие и нехуманно отношение. 

Преди това, в периода 2013-2017г., подкрепихме кампанията „Капачки в действие“ на фондация „Идея в Действие“ за обзавеждане с електрически уреди на различни домове в страната за деца, лишени от родителска грижа. 

 

 

Социални инициативи в България

 

Лагардер Травъл Ритейл се гордее с възможността редовно да подкрепя хуманитарните организации по света. Например, в България редовно си партнираме с фондация BCause. От 2011г. всяка година екипът посвещава поне един работен ден в полза на обществено полезна или благотворителна кауза.

 • Ден в полза на обществото за Национален Военноисторически музей в гр. София

 • Ден в полза на обществото за децата, посещаващи Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач“ в гр. София

 • Ден в полза на обществото за облагородяване на Вазовата екопътека и достъпа до водопад Скакля

 • Ден в полза на обществото за Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, гр. София

 • Ден в полза на обществото за децата от ЦСОП „Едуард Сеген“, гр. София

  Прочетете повече

  На 05.12.2019 г. Лагардер Травъл Ритейл ЕООД посвети деня си в полза на обществото на децата от Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“, организирайки благотворителен коледен базар.
  Учебното заведение е за деца със специални образователни потребности – различни увреждания на централната нервна система, множество увреждания, обхващащи двигателния апарат и други, водещи до умствени затруднения и обучителни трудности.
  Екипът ни подкрепи децата от ЦСОП, подготвяйки ръчно изработени коледни играчки, сувенири и подаръци, както и коледни десерти от специалния асортимент на ONDA, които продаде за каузата.
  Бяха събрани 12 164,17 лв. Те ще бъдат използвани за закупуване на оборудване за физкултурния салон на ЦСОП с уреди и пособия, способстващи двигателната дейност на децата.

Файлове за сваляне

Корпоративна политика и отчет

Брошура: PEPS стратегия
Социална отговорност в Лагардер - 2020-2021