ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ” ЕООД

I. Въведение

„ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ“ ЕООД (нататък “ЛАГАРДЕР”) зачита неприкосновеността на личния живот и гарантира в максимална степен защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт: https://lagardere-tr.bg („Сайта“).

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които ЛАГАРДЕР ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от потребителите на сайта с оглед информацията предоставена от последните чрез Контактната форма. При предоставяне на лични данни с оглед възможности за наемане на работа или установяване на бизнес отношения с партньори и доставчици се прилагат съответни специфични политики.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на Сайта и/или достъпа до него. Моля да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ЛАГАРДЕР разполага със съответно правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

„ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ“ ЕООД (“ЛАГАРДЕР”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 200241238, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ЛАГАРДЕР е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нашия служител, отговарящ за защита на лични данни, както следва:

Христо Захов, данни за контакт: тел. 02 950 24 45, e-mail

III. Категории лични данни, обработвани от ЛАГАРДЕР

1. ЛАГАРДЕР може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват чрез Контактната форма са:

 • Лична идентификация относно отговор на ваше запитване, направено чрез сайта ни (информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер, месторабота);
 • Други данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);

2. ЛАГАРДЕР има право да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

3. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за отговор на Ваше запитване или друг вид обратна връзка.

ЛАГАРДЕР обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез Контактната форма на сайта ни, или чрез електронна поща.
 • Идентифициране на лице за обратна връзка с оглед изразено мнение чрез Контактната форма.

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 • Лица, които по възлагане на ЛАГАРДЕР, поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за отговор на Ваше запитване или друг вид обратна връзка – в едномесечен срок от предоставянето на личните данни или до изричното оттегляне на съгласието за обработване им, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1. Обработване на лични данни след Ваше съгласие

Когато обработваме лични данни с ваше съгласие, съгласието следва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено, дадено посредством изявление или ясно потвърждаващо действие. За такова действие се счита съгласието дадено чрез нотификацията на сайта на Дружеството.

 Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ЛАГАРДЕР, при обработване основаващо се на дадено съгласие.

2.  Жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ЛАГАРДЕР, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора.

3. Обработка на анонимизирани данни

Ние можем да обработваме лични данни при извършване на анализи за статически или регулаторни цели, в тези случаи резултатите са обобщаващи и данните са анонимни. Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

4. Лични данни за деца

Интернет сайтът на ЛАГАРДЕР не e предназначен за лица под 18 години.

Не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на лице на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

VIII. Как защитаваме данните Ви

ЛАГАРДЕР прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 • ЛАГАРДЕР е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, съгласно които:
 • Спазването им се наблюдава постоянно;
 • Достъпът на служителите на ЛАГАРДЕР до лични данни и разрешението за обработка на лични данни е ограничено, в зависимост от задълженията им;
 • ЛАГАРДЕР е установило задължения за поверителност за своите служители;
 • Достъпът до офис оборудването на ЛАГАРДЕР и компютрите на всеки служител е ограничено;
 • Прилагат се всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, при необходимост използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.;
 • Данните се унищожават незабавно след отпадане на основанието за ползването им, като това е обект на регулярен мониторинг.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ЛАГАРДЕР не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ЛАГАРДЕР получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ЛАГАРДЕР ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

X. Политика за бисквитки (COOKIES POLICY)

1. Какво са бисквитките (т.нар. cookies)

За да функционира, нашият Уебсайт се нуждае от определена информация за неговите ползватели. Събирането на същата става посредством използването на бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия Уебсайт. По правило, информацията, събрана чрез използването на бисквитките не позволява идентифициране на ползвателя. В случай че това е възможно, ние ще Ви уведомим предварително и ще събираме такава информация единствено, в случай че изразите изрично съгласие за това.

2. Какви бисквитки използва https://lagardere-tr.bg на своя Уебсайт и какво е тяхното предназначение

2.1 Необходими бисквитки

Тези бисквитки са нужни, за да може уеб сайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от ваша страна, често молба за дадена услуга, като настройване на предпочитанията ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра ви да блокира или да ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези бисквитки не съхраняват разпознаваема лична информация.

XI. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверитeлност, моля да се свържете с нас на имейл адрес: email

Относно обработването на лични данни, предоставени в секцията „Кариери; Станете наш партньор“ на сайта, виж... (линк към Известието за поверителност към партньорите).

Относно обработването на лични данни, предоставени в секцията „Кариери; Свободни позиции“ на сайта, виж... (линк към Политиката за обработване на лични данни на кандидати).